Voucher

Voucher για άνεργους και άνεργες 29 έως 64 ετών

Ανακοινώθηκαν από τo Υπουργείο Εργασίας τα αποτελέσματα για τη δράση «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» στον επίσημο διαδικτυακό τόπο http://voucher.gov.gr/program-group/action/pid/25/paction/results
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών

 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 500 ωρών.

 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) ανέρχεται σε 2.600,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Eπικοινωνήστε μαζί μας στο 2410 551320 και μάθετε αν έχετε επιτύχει στο πρόγραμμα και τον τρόπο συμμετοχής σας σ' αυτό.

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Open Mellon είναι δίπλα σας για να σας παρέχουν αξιόπιστη πληροφόρηση χωρίς καμία δέσμευση εκ’ μέρους σας.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις

Εάν είστε επιχείρηση και θέλετε να συμμετάσχετε ως φορέας υποδοχής καταρτιζομένων στο πλαίσιο της Πρακτικής τους άσκησης (χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση), συμπληρώστε την ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ή επικοινωνήστε απ’ ευθείας μαζί μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για κάθε λεπτομέρεια του προγράμματος.

 Επίσημος ιστότοπος δράσης www.voucher.gov.gr

flag

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ανέργων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

 1. Να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)/Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ ΤΕΙ»

 1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως κατηγορίας στην οποία ανήκει σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια για να καταρτιστεί σε ειδικότητα ενός κλάδου αιχμής. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να επιλέξει στην Αίτηση Συμμετοχής του έως δύο κλάδους αιχμής.

 1. Η Open Mellon σχεδιάζει το πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των τοπικών επιχειρήσεων για προσωπικό το οποίο κατέχει συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες.
 2. Η Open Mellon αναζητεί, επεξεργάζεται και δημιουργεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα υποστηρίξει την εκπαίδευση των ωφελουμένων.
 3. Η Open Mellon συνεργάζεται με τους πλέον καταξιωμένους εκπαιδευτές ενηλίκων στα αντικείμενα τα οποία πραγματεύεται το πρόγραμμα σπουδών.
 4. Η Open Mellon συνεργάζεται με τις πλέον ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορολυν να υποδεχθούν τους καταρτιζόμενους για την 6μην υποχρεωτική απασχόλησή τους. 
Πέραν της βεβαίωσης Παρακολούθησης η οποία απονέμεται με την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα συμμετέχουν δωρεάν σε διαδικασία για την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τυος, η οποία θα οργανωθεί με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και θα εξειδικεύεται ανάλογα με το επάγγελμα και την ειδικότητα στην οποία καταρτίζεται ο ωφελούμενος.

Ο οργανισμός μας σύμφωνα και με τις προδιαγραφές της Πρόκλησης του έργου και για την υλοποίησή του, συνεργάζεται με εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, επαγγελματική εμπειρία και ικανότητα, να διδάξουν τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες που συνθέτουν το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος κατάρτισης. Η άντλησή τους γίνεται πάντα από το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.