Σεμινάρια

Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων (ΕΠ-ΕΠ001)

Η επιδίωξη υψηλού επιπέδου προστασίας για την ζωή και υγεία του ανθρώπου αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της νομοθεσίας περί τροφίμων.
Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης (Επιπέδου 1: Αφορά κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων) αναλύονται τα μέτρα και οι όροι που είναι αναγκαία για τον έλεγχο των πηγών κινδύνου και για την εξασφάλιση της καταλληλότητας των τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, λαμβανομένης υπόψη της σκοπούμενης χρήσης τους (Κανονισμός 852/2004).
Η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί τους όρους που προβλέπονται στην ΥΑ 14708/10-08-2007, είναι διάρκειας 10 ωρών και υλοποιείται μέσω δύο πεντάωρων εκπαιδευτικών συναντήσεων. Με τη λήξη του, ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός χορηγεί προσωρινή βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες, ενώ οι επίσημες βεβαιώσεις, εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ και αποστέλλονται απευθείας στους δικαιούχους μετά την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις), στην οποία θα πρέπει να συμμετάσχουν οι εκπαιδευόμενοι σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από τον ΕΦΕΤ.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει το υπάρχον προσωπικό και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων τροφίμων, νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους επιχειρήσεων τροφίμων, σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτοί κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους, αφ’ ενός μεν να μην αποτελούν μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων και διακινούμενων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές τους να την θέτουν σε κίνδυνο.

Στο προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07. Από την υποχρέωση εκπαίδευσης εξαιρούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που καλύπτονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι οι εξής:

1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων

2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών

3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους

4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

5. Το Εργασιακό Περιβάλλον

6. Πρακτικές καθαρισμού

7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών

8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Επίσης καλύπτονται θέματα σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των αρχών HACCP.

Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στο πρόγραμμα προέρχονται από το Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Την επιστημονική εποπτεία των προγραμμάτων του οργανισμού μας έχει ο κος Ευάγγελος Κορώνας, ενώ αποτελεί και κύριο εκπαιδευτή αυτών.
Ο κος Κορώνας είναι Χημικός Μηχανικός του ΑΠΘ (1993) και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος.
Έχει εργαστεί επί 11 συναπτά έτη (1997-2007) ως Διευθυντής του Εργοστασίου Βόλου της Ε.Ι. Παπαδόπουλος ΑΕ και για 2 έτη ως υπεύθυνος Τεχνικός Ασφάλειας Κατασκευαστικών έργων της LAFARGE – ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (2010-2012). Εργάστηκε για 3 έτη (2010-2013) ως εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Καρδίτσα) στα Μαθήματα Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας Τροφίμων, Γενικής και Ποσοτικής Χημείας.
Δραστηριοποιείται ως Ελεύθερος Επαγγελματίας - Σύμβουλος Επιχειρήσεων εκπονώντας μελέτες για επενδυτικά σχέδια, αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, συστημάτων διασφάλισης ποιότητας κλπ και υποστηρίζει μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις σε θέματα επιβλέποντος Μηχανικού και Τεχνικού Ασφαλείας.
Είναι αξιολογητής και ελεγκτής των επιχειρηματικών σχεδίων του ΕΣΠΑ (ΕΦΕΠΑΕ, ΓΓΒ, ΓΓΙΕ), ελεγκτής του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, σύμβουλος επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ και Μέντορας-Καθοδηγητής της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Διαθέτει πτυχίο ετήσιας παιδαγωγικής κατάρτισης από την ΑΣΠΑΙΤΕ και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΟΠΠΕΠ (Μητρώο Β) και του ΕΦΕΤ και ασχολείται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων ανέργων, εργαζομένων και στελεχών επιχειρήσεων από το 1997 (4500 ώρες).