Σεμινάρια

Σχολή Γεωργίας

Μια ολοκληρωμένη πρόταση που εστιάζει διεξοδικά από το Α έως το Ω σε όλα τα βήματα για την επιτυχή εγκατάσταση μιας γεωργικής καλλιέργειας.

Η Σχολή Γεωργίας είναι σχεδιασμένη ώστε να παρέχει γνώσεις σχετικά με τη σωστή διαχείριση του εδάφους, τη διατήρηση της γονιμότητας του και την ορθολογική θρέψη σημαντικά οικονομικά καλλιεργειών.

Παρέχονται αρχές για την ορθολογική κατεργασία του εδάφους, συμβουλές λίπανσης, και ορθολογική διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων σε συστήματα αμειψισποράς. Δίνει γνώσεις για την ορθολογική χρήση του νερού στην καλλιέργεια ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της καλλιέργειας. Επίσης, στο πρόγραμμα αναλύεται η σύγχρονη γεωργική παραγωγή ή οποία στηρίζεται όλο και περισσότερο στη χρήση τεχνολογίας αιχμής.

Η νέα ΚΑΠ ενισχύει τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για αειφορική διαχείριση. Στα πλαίσια των μαθημάτων θα διδάσκονται οι αρχές και πρακτικές της Γεωργίας Ακριβείας εφαρμόζοντας τις αρχές και το σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, με στόχο την αναγνώριση και καταγραφή της παραλλακτικότητας του εδάφους και των φυτών και στη συνεχεία την εφαρμογή «με ακρίβεια» των σημαντικότερων εισροών παραγωγής (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία, πυκνότητα σποράς και ακρίβεια στην κίνηση του ελκυστήρα στις διάφορες εργασίες). Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η αύξηση της «αποδοτικότητας χρήσης» των εισροών, η εξοικονόμηση εισροών και η φιλικότερη διαχείριση του περιβάλλοντος. Αυτά μεταφράζονται σε μειωμένο κόστος παραγωγής και αυξημένο κέρδος για τον παραγωγό.

Το σεμινάριο συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή η οποία θα υλοποιηθεί στο μοναδικό στη Θεσσαλία Πρότυπο Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα που διαθέτει η Open Mellon καθώς και σε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο αναλύσεων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Γνωρίζετε τα βασικά στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών και τις απαραίτητες ορθές γεωργικές πρακτικές για την παραγωγή υψηλής ποιότητας και απόδοσης σε εναρμόνιση με τις αρχές της αειφορίας του περιβάλλοντος
 • Γνωρίζετε την ανάλυση εδαφολογικών και αναλύσεων νερού για την ορθή διαχείριση των εισροών (ελαχιστοποίηση εισροών-μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας)
 • Επιλέγετε το πιο αποδοτικό σύστημα καλλιέργειας αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα μέσα
 • Γνωρίζετε γενικά στοιχεία για την οικονομική απόδοση της κάθε καλλιέργειας
 • Αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά τα ζιζάνια και τα έντομα
Σκοπός της Σχολής Γεωργίας να αποκτήσετε βασικές γνώσεις για την επιτυχή καλλιέργεια μιας σειράς από αποδοτικά γεωργικά είδη με υψηλή ζήτηση και να γνωρίσετε τη χρήση καινοτομικών τεχνολογιών, που διασφαλίζουν εξοικονόμηση εισροών και επικερδέστερη διαχείριση της γεωργικής σας εκμετάλλευσης. Το σεμινάριο θα σας εφοδιάσει με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείτε να εφαρμόζετε ορθολογική χρήση του νερού και των λιπασμάτων στην καλλιέργεια ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της. Επίσης, στο πρόγραμμα αναλύεται η νέα ΚΑΠ και η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για αειφορική διαχείριση.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Αγρότες - Παραγωγούς
 • Σε νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα.
 • Αυτούς που ενδιαφέρονται για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες
 • Σε φοιτητές, σπουδαστές Γεωπονικών Σχολών που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα διάφορα θεματικά πεδία.
 • Σε Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπόνους που επιθυμούν επιμόρφωση στα ανωτέρω θέματα.

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία.

Α. Επιχειρηματικός σχεδιασμός στον αγροτικό τομέα

 • Βασικές Έννοιες Γεωργικής Οικονομικής
 • Ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά της γεωργικής επιχείρησης (Συντελεστές παραγωγής, νομικές μορφές επιχειρηματικότητας στην γεωργία).
 • Ετήσιες δαπάνες και κόστος παραγωγής (μεταβλητό – σταθερό κόστος, κόστος ευκαιρίας, αποσβέσεις, υπολειμματική αξία, επενδεδυμένο κεφάλαιο).
 • Οικονομικά αποτελέσματα (κέρδος, ακαθάριστο κέρδος, γεωργικό εισόδημα) και ανάλυση νεκρού σημείου
 • Γεωργικός προϋπολογισμός. Εκτίμηση αρχικού κόστους επένδυσης και κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων.
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο
 • Έννοια και σκοπός επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Δομή του επιχειρηματικού σχεδίου. Προαξιολόγηση επενδυτικής πρότασης (ευκαιρία, υφιστάμενη κατάσταση).
 • Ανάλυση αγοράς και στρατηγική marketing (SWOT analysis, σχέδιο marketing).
 • Σχέδιο δράσης – υλοποίησης και Χρηματοοικονομικό Πλάνο Βιωσιμότητα της επένδυσης. Ανάλυση κινδύνου.

Β. Σύγχρονες Τεχνικές στη Γεωργία

 • Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων στα φυτά.
 • Το έδαφος ως πηγή θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά.
 • Ιδιότητες του εδάφους και έλλειψη θρεπτικών στοιχείων.
 • Ανάλυση εδάφους (αρχές και διαδικασία δειγματολογηψίας.
 • Ανάλυση φυτικών ιστών (δειγματοληψία φύλλων-φυλλοδιαγνωστική, ανθέων, ριζών).
 • Μακροσκοπική διάγνωση συμπτωμάτων τροφοπενιών/τοξικότητων των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα .
 • Υπολογιστικά παραδείγματα: Υπολογισμός της δόσης του αζώτου, φωσφόρου και καλίου με βάση την ανάλυση του εδάφους και με βάση τη φυλλοδιαγνωστική.
 • Κατηγορίες λιπασμάτων (φυσικά/βιομηχανικά, απλά, σύνθετα).
 • Οργανικά λιπάσματα.
 • Τα κυριότερα εμπορικά λιπάσματα μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων.
 • Μέθοδοι εφαρμογής λιπασμάτων (επιφανειακή,παράπλευρη, υδρολίπανση, διαφυλλική).
 • Η λίπανση στα πλαίσια της ολοκληρωμένης γεωργίας.
 • Γεωργία ακριβείας
 • Ορθές γεωργικές πρακτικές.
 • Αειφορική Γεωργία Μειωμένων Εισροών (LISA - Low Input Sustainable Agriculture).

Γ. Ενεργειακές καλλιέργειες

 • Γλυκό και ινώδες σόργο,
 • Αγριοαγκινάρα,
 • Κενάφ,
 • Switchgrass,
 • Μίσχανθος,
 • Καλάμι arundo,
 • Ευκάλυπτος,
 • Ψευδοακακία.

Δ. Βιομηχανικά φυτά: βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας

 • Βαμβάκι,
 • Σόγια,
 • Ζαχαρότευτλα,
 • Ελαιοδοτικά φυτά: ηλίανθος, ελαιοκράμβη, αραβόσιτος, σουσάμι, λινάρι, αραχίδα.
 • Ε. Όσπρια και Χορτοδοτικά φυτά
 • Φακές
 • Φασόλια
 • Ρεβίθια
 • Μπιζέλι (καρποδοτικό και κτηνοτροφικό)
 • Κουκιά (καρποδοτικά και κτηνοτροφικά)
 • Βίκος
 • Λούπινο
 • Τριφύλλι
 • Λαθούρι
 • Μηδική (έρπουσα και δενδρώδης)

Στ. Πρωτοποριακές Καλλιέργειες: Άγρια χόρτα –Δημητριακά

 • Άγρια χόρτα: κρίταμος - αλμύρα, αγριαγκινάρα, ζωχός, σταμναγκάθι, πικραλίδα, πετρομάρουλο, λαγόχορτο, ρόκα, κάρδαμο, ραπανίδα, αντράκλα, λάπατο, βλήτο και παγκράτιο.
 • Άγρια αρωματικά λαχανικά: μυρώνι, καυκαλήθρα, σχοινόπρασο και κάππαρη.
 • Άγρια ριζώδη φυτά: ασκόλυμπρος, ασφόδελος και βολβιά.
 • Φυλλώδη λαχανικά εισαγωγής: σικορέ, ραντίτσιο, λαχανίδες και κινέζικο λάχανο.
 • Ριζώδη λαχανικά εισαγωγής: ριζώδης μαιντανός, φινόκιο, πιπερόριζα, τζίνσενγκ, χρένο, γογγύλι, ρέβα, κουρκουμάς, κολοκάσι και μανιόκα.
 • Δημητριακά: σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη και ζέα.
 • Βιομηχανικά φυτά: λυκίσκος.

Ζ. Καλλιέργεια και Διάθεση Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών

 • Άνηθος,
 • Απήγανος,
 • Βανίλια, Βασιλικός,
 • Γιασεμί,
 • Δάφνη,
 • Δεντρολίβανο,
 • Δυόσμος,
 • Εστραγκόν,
 • Θυμάρι,
 • Κόλλιαντρος,
 • Μαϊντανός,
 • Μαντζουράνα,
 • Μάραθος,
 • Μέντα,
 • Ρίγανη,
 • Σαφράν,
 • Φασκόμηλο
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Δρ. Δημήτριος Μπεσλεμές. Γεωπόνος, πτυχιούχος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση την Γεωργία και Γενετική Βελτίωση Φυτών. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Γεωπονικών Επιστημών (PhD) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ερευνητικά αντικείμενα την εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών, ειδικά θέματα εδαφολογίας και προσομοίωσης ανάπτυξης των καλλιεργειών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με μεταπτυχιακή κατάρτιση στην ολοκληρωμένη διαχείριση, την γεωργία μειωμένων εισροών, τη βιολογική γεωργία, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών(GIS) και τηλεπισκόπησης, τα συστήματα HACCP και ISO. Έχει ολοκληρώσει την μεταδιδακτορική του διατριβή με θέμα «Παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών με τη συμβολή εμβολιασμού των καλλιεργειών με δενδριώδεις μυκορριζικούς μύκητες» στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, όπου εργάστηκε ως μεταδιδάκτορας-ερευνητής. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με ευρύτερο αντικείμενο την φυτική παραγωγή και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις εργασιών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ενώ διατελεί κριτής ερευνητικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά των οίκων Elsevier, Cambridge University, ScienceDomain κά. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και ανάλογη επαγγελματική εμπειρία καθώς έχει εργαστεί στην γεωργική βιομηχανία ως υπεύθυνος παραγωγής, σε φορείς του δημοσίου ως συμβασιούχος γεωπόνος, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας συμβουλευτική και υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες.