Σεμινάρια

Πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (ΕΠ-ΓΦ002)

Σύμφωνα με την Κοινοτική και εθνική νομοθεσία η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από 26 Νοεμβρίου 2015.

Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων).

Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων), στους οποίους μπορεί να εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, δύναται να είναι:

 

  1. Φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
  2. Φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλου σπουδών, ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 της με αριθ. 8197/90920/22.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄1883), επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος.
  3. Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω ή νομικά πρόσωπα για τα οποία ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων Α. ή/και Β. έχει δηλώσει στην ειδική ψηφιακή υπηρεσία ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αγοράζουν (ψεκαστές κλπ).

Η Αγροτική Σχολή Open Mellon είναι πιστοποιημένος πάροχος κατάρτισης αλλά και εξεταστικό κέντρο από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να διενεργεί εξετάσεις για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Απευθύνεται σε όλους όσους κάνουν επαγγελματική χρήση γεωργικών φαρμάκων, αφού σύμφωνα με τον Νόμο από την 1/1/2018 δεν θα μπορεί να εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων και άρα πώληση σε όσους δεν κατέχουν πιστοποιητικό.

Με την επιτυχή εξέταση των συμμετεχόντων εκδίδεται «Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» η ισχύς του οποίου είναι πέντε χρόνια από την ημερομηνία των εξετάσεων.
Οι συμμετέχοντες παραλάβουν υλικό σε έντυπη μορφή για την καλύτερη προετοιμασία τους στις εξετάσεις πιστοποίησης