Νέα

Η Igostartup αποτελεί μια προσπάθεια για την ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα που βρίσκονται κοντά στην εκκίνηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Δημιουργήθηκε από ανθρώπους με υψηλή εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης εργαλείων επιχειρηματικότητας.

Η Open Mellon συμφώνησε με την IgoStartup προκειμένου να προωθήσει τα εργαλεία επιχειρηματικότητας τα οποία αναπτύσσει. Μέσω αυτής της συνεργασίας πελάτες - καταρτιζόμενοι της Open Mellon θα τυγχάνουν ιδιαίτερων προσφορών για τη χρήση των προϊόντων - υπηρεσιών που η IgoStartup αναπτύσσει.