Νέα

Ο εκπαιδευτικός Οργανισμός Open Mellon Εκπαίδευση – Συμβουλευτική – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Α.Ε. με βάση την υπ’ αριθ. 5841/13-07-2015 απόφαση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Σχεδίου Κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2015 ‐ 1 ‐ EL01 ‐ KA104 ‐ 013468 στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ και ειδικότερα της Δράσης Κινητικότητας ΚΑ1 Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τίτλο «Δεξιότητες στην χρήση ψηφιακών εργαλείων (web 2.0) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων», προσκαλεί ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στις ομάδες κινητικότητας οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν για επιμόρφωση σε δομημένους κύκλους μαθημάτων (διάρκειας πέντε ημερών, έκαστος) στο εξωτερικό. Το εγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας 2015 ‐ 1‐ EL01‐ KA104 ‐ 013468 περιλαμβάνει την αποστολή και επιμόρφωση δυο ομάδων κινητικότητας σε Κύπρο και Ισπανία αντίστοιχα.

Δείτε συνημμένα την πρόσκληση

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι την 04/10/2015

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη διδασκαλία σε απλή γλώσσα χωρίς υπερβολική ανάλυση, σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση στο μελισσοκομείο να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού των μελισσών.

Οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν τις απαραίτητες ικανότητες και πλέον είναι σε θέση να χειρισθούν τα δικά τους μελίσσια και να εφαρμόσουν σε αυτά τους βασικούς μελισσοκομικούς χειρισμούς.

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ενασχόλησή τους με τη μελισσοκομία και τον θαυμαστό κόσμο της μέλισσας !

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας σε αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνει η Open Mellon A.E. μπορείτε απευθύνεστε στο 2410 551320, στην ιστοσελίδα www.openmellon.gr, καθώς και στα γραφεία του Οργανισμού επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73, στην Λάρισα.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης - Επιπέδου 1, αφορούσε την κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Αναλύθηκαν τα μέτρα και οι όροι που είναι αναγκαία για τον έλεγχο των πηγών κινδύνου και για την εξασφάλιση της καταλληλότητας των τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, λαμβανομένης υπόψη της σκοπούμενης χρήσης τους (Κανονισμός 852/2004).

Η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί τους όρους που προβλέπονται στην ΥΑ 14708/10-08-2007, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων.

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 10 ωρών και υλοποιείται μέσω δύο πεντάωρων εκπαιδευτικών συναντήσεων. Με τη λήξη του, ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός χορηγεί προσωρινή βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες, ενώ οι επίσημες βεβαιώσεις, εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ μετά την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις), στην οποία θα πρέπει να συμμετάσχουν οι εκπαιδευόμενοι σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από τον ΕΦΕΤ.

Το επόμενο προγραμματισμένο σεμινάριο θα υλοποιηθεί την Τρίτη 24/11/2015 και Πέμπτη 26/11/2015. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μέχρι την 30/09/2015 μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2410 551320, καθώς και στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού μας επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73 στη Λάρισα.