Νέα

Σύμφωνα με την απόφαση 8760/17-7-2014 της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, η «Open Mellon Εκπαίδευση – Συμβουλευτική – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Α.Ε.», αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, ως Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και ως Σχολή Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής ανάπτυξης που έχει χαράξει η εταιρεία και έρχεται να επιβεβαιώσει την συνέπεια των ιδρυτών της στο όραμά της, που είναι να αναδείξει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα, ως κρίσιμο και αναγκαίο παράγοντα ανέλιξης του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Η Open Mellon A.E., ξεκίνησε ήδη να παρέχει και υπηρεσίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω της λειτουργίας Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αλλά και Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), σε ειδικότητες οι οποίες επιλέγονται με γνώμονα:

 • Την εξειδίκευση σε βασικούς κλάδους της τοπικής και εθνικής οικονομίας.
 • Τις βασικές προτεραιότητες του παραγωγικού ιστού και του προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 • Τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών, και όχι μόνο επιχειρήσεων, για ανθρώπινο δυναμικό το οποίο κατέχει γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες συνάδουν με τις ανάγκες τους.
 • Την εξασφάλιση υψηλών ποσοστών απασχολησιμότητας για τους απόφοιτους του Ι.Ι.Ε.Κ. και Ι.Σ.Ε.Κ. OPEN MELLON.

Η Open Mellon A.E. πιστή στην Αποστολή της «Σχεδιάζει και παρέχει με την πλέον κατάλληλη μέθοδο, υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στο εργατικό δυναμικό οι οποίες ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών».

Με σύνθημα «Έτοιμοι στα 18 μας» το Υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει τη λειτουργία των Σχολών Επαγγελματικών Κατάρτισης, ένα οργανωμένο επαγγελματικό πλαίσιο που θα παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση σε εθνικό επίπεδο και επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης και απευθύνεται σε αποφοίτους Γυμνασίου. Οι ΣΕΚ θα λειτουργήσουν το Σεπτέμβριο με 56 τεχνικές ειδικότητες.
Οι «Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης» έχουν σκοπό την παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, διάρκειας τριών ετών, με 2 έτη κατάρτισης και 1 έτος μαθητείας.
Η φοίτηση στις δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.
Οι κύριοι στόχοι της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι:

 • να εφοδιάσουν τους καταρτιζόμενους με τα κατάλληλα προσόντα (ανάλογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα), μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων
 • να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες με την ειδικότητα τους δεξιότητες
 • να διευκολύνουν την επαγγελματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας
 • να εξασφαλίζουν την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Φιλοσοφία και Πρόγραμμα Σπουδών

Κύριο έργο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με:

 • την επιλογή και τη διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, που 0αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα, στα πλαίσια των ειδικοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας
 • την επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση
 • τη φιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ολοκληρωμένη κατάρτισή τους.

Το έργο «Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης» υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εθνικών πόρων.