Νέα

15 Ιουν

Υλοποίηση πιλοτικού εργαστηρίου για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας γυναικών και νέων

Στο πλαίσιο του έργου “Innovative training material to INSPIRE and Empower Young and Women to Startup (INSPIREYoWUP)”, την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Open Mellon πιλοτικό εργαστήριο με στόχο να ενθαρρύνει και να τους ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το έργο INSPIRE
Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο με τον τίτλο “Innovative training material to INSPIRE and Empower Young and Women to Startup (INSPIREYoWUP)” http://www.inspireyowup.eu/, έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών και των νέων στην Ευρώπη, και κυρίως, για να τους ενθαρρύνει και να τους ενδυναμώσει να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το INSPIRE συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης υλοποιείται σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Νορβηγία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, και Ολλανδία), και συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γυναικών και Τεχνολογίας (ECWT) στη Νορβηγία. Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν επίσης οι εξής οργανισμοί: Δημοκρατικός Συναγερμός (Κύπρος), Business development Friesland (Ολλανδία), Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. (Ελλάδα), CorkBIC (Ιρλανδία), CEEI Burgos (Ισπανία). Το υλικό έχει αναπτυχθεί στην Αγγλική γλώσσα, ενώ υπάρχει σχετική επισκόπηση και στα Ελληνικά.

Η ανάπτυξη του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού έχει βασισθεί σε πρωτογενή έρευνα που έγινε στις συμμετέχουσες χώρες στο έργο. Η δομή του υλικού όπως παρουσιάζεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα έχει ως εξής:

  • Ενότητα 1: Αναγνώριση ευκαιρίας (Module 1: Opportunity recognition)
  • Ενότητα 2: Λογιστική και οικονομική μοντελοποίηση (Module 2 Accounting and Financial Modeling)
  • Ενότητα 3 Mentoring (Module 3: Mentoring)

Ο συνδυασμός των εκπαιδευτικών αντικειμένων καλύπτει τις ανάγκες των νέων ή/καi επίδοξων επιχειρηματιών, τόσο σε θέματα τεχνικής φύσης, όπως για παράδειγμα το οικονομικό αντικείμενο μιας επιχείρησης και η διαχείρισή του, όσο και σε θέματα που είναι σχετικά με τη φύση της επιχειρηματικότητας ως μιας διαδικασίας που εκκινεί από τον εντοπισμό και την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, αλλά και θέματα πρακτικών καθοδήγησης και υποστήριξης των επιχειρηματιών στα πρώτα τους βήματα, όπως είναι αυτή του mentoring.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο εργαστήριο μπορείτε να απευθύνεστε στην Open Mellon A.E. και στο τηλέφωνο 2410 551320.