Νέα

08 Μαϊ

Πιστοποίηση της Open Mellon A.E. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001

Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 πιστοποιήθηκε η Open Mellon Α.Ε. από την Q-check, επιβεβαιώνοντας την στρατηγική και τη δέσμευση της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών ποιότητας προς τους πελάτες της.

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της αφού αναφέρεται:

  • Στον σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών Αρχικής (Ι.Ε.Κ.) και Συνεχιζόμενης (Κε.Δι.Βι.Μ 2) Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών
  • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Η πιστοποίηση της Open Mellon A.E. κατά το πρότυπο ISO 9001, διασφαλίζει ότι η εταιρεία δεσμεύεται και ακολουθεί τις απαραίτητες διεργασίες προκειμένου να υπάρχει συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και με βάση τα όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός Οργανισμός δεν πιστοποιεί μόνον την παροχή των υπηρεσιών Εκπαίδευσης – Κατάρτισης που προσφέρει τόσο ως Κε.Δι.Βι.Μ 2, όσο και ως Ι.Ε.Κ., αλλά και τον σχεδιασμό αυτών των υπηρεσιών.

Με τον τρόπο αυτό η Open Mellon A.E., επιβεβαιώνει ότι στρατηγικά επιδιώκει και έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει υπηρεσίες εκπαίδευσης, που οδηγούν σε μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Κεφαλαίου.