Σεμινάρια

Δενδροκομία: από την φύτευση ως τη συγκομιδή

Τα δέντρα είναι πολυετείς καλλιέργειες και απαιτούν ειδικές γνώσεις για την σωστή φροντίδα τους. Ξεκινούν από την επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας για μια περιοχή ή του σωστού υποκειμένου για το έδαφος του κτήματος και καταλήγουν έως τη συγκομιδή της παραγωγής και τις μετασυλλεκτικές φροντίδες των δέντρων.  Ενδιάμεσα, η λίπανση, η άρδευση και το κλάδεμα αποτελούν τις σπουδαιότερες και βασικότερες καλλιεργητικές φροντίδες του δενδροκομείου. Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να έρθετε σε επαφή με τις γενικές αρχές φροντίδας των καρποφόρων δέντρων. Παρουσιάζονται βασικές εδαφολογικές γνώσεις και γίνεται γνωριμία με τους τύπους και τρόπους λίπανσης για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας δέντρων. Αναλύονται τα συστήματα φύτευσης, το κλάδεμα και τα προγράμματα άρδευση και φυτοπροστασίας. Τα δέντρα με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι: Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα, Εσπεριδοειδή Ελιά, Ροδιά, Χαρουπιά, Συκιά, Τροπικά και Υπο-τροπικά είδη.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Γνωρίζετε τα βασικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας και τις απαραίτητες ορθές γεωργικές πρακτικές για την παραγωγή υψηλής ποιότητας και απόδοσης καρπών σε εναρμόνιση με τις αρχές της αειφορίας του περιβάλλοντος
 • Γνωρίζετε πώς να αξιοποιείτε εδαφολογικές και φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις για την ορθή διαχείριση των εισροών (ελαχιστοποίηση εισροών-μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας)
 • Επιλέγετε το πιο αποδοτικό σύστημα καλλιέργειας αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα μέσα
 • Σχεδιάζετε και να εφαρμόζετε προγράμματα λίπανσης, άρδευσης και φυτοπροστασίας ανάλογα με το είδος και τις ανάγκες των δέντρων σας
 • Γνωρίζετε γενικά στοιχεία για την οικονομική απόδοση της καλλιέργειας
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσετε βασικές θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που αφορούν στη Δενδροκομία, για να καλλιεργείτε με επιτυχία καρποφόρα δέντρα, εξοικονομώντας χρήματα χωρίς άσκοπες και άστοχες ενέργειες αλλά κυρίως παράγοντας καρπούς με εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (άρωμα, γεύση, τραγανότητα) και ταυτόχρονα διασφαλίζοντας την αειφορία του κτήματός σας. Τα εισαγωγικά κεφάλαια περιλαμβάνουν την περιγραφή του δέντρου και τους τρόπου πολλαπλασιασμού. Τα κεφάλαια της καλλιεργητικής πρακτικής αναλύουν την εγκατάσταση, την άρδευση, την λίπανση, το κλάδεμα, την συγκομιδή και την φυτοπροστασία των οπωροφόρων δένδρων. Τέλος γίνεται σύντομη παρουσίαση των κυριότερων δενδρωδών καλλιεργειών ανά κατηγορία

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Αγρότες - Παραγωγούς
 • Ιδιοκτήτες μικρών και μεγάλων κτημάτων
 • Σε νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο για τις δενδροκομικές καλλιέργειες
 • Σε φοιτητές, σπουδαστές Γεωπονικών Σχολών που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα διάφορα θεματικά πεδία.
 • Σε Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπόνους που επιθυμούν επιμόρφωση στα ανωτέρω θέματα.

Α. Σχεδιασμός και εγκατάσταση

 • Γνωριμία με τις δενδρώδεις καλλιέργειες.
 • Πολλαπλασιασμός των Καρποφόρων Δέντρων.
 • Εγκατάσταση του δενδροκομείου.
 • Καλλιεργητικές φροντίδες του δενδροκομείου.
 • Εμβολιασμός, Μέθοδοι εμβολιασμού στα καρποφόρα δέντρα.
 • Εκλογή συστήματος εκμετάλλευσης, ποικιλίας και υποκειμένου.
 • Συστήματα φύτευσης, Εποχή φύτευσης, Διαδικασία φύτευσης.

Β. Κλάδεμα και φροντίδες

 • Κλάδεμα διαμόρφωσης του σχήματος.
 • Κλάδεμα καρποφορίας.
  Ανάγκες σε νερό, Συστήματα άρδευσης, Δόση και συχνότητα άρδευσης.
 • Ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία, Τρόποι και χρόνος λίπανσης, Πρόγραμμα λίπανσης.
 • Γενικές αρχές θρέψης των φυτών.
 • Ανάλυση εδάφους – Φυλλοδιαγνωστική.
 • Λιπάσματα (Τύποι και μορφές λιπασμάτων) .
 • Κατηγορίες Λίπανσης (Βασική, επιφανειακή και διαφυλλική λίπανση).
 • Τρόποι και χρόνος εφαρμογής – Πρόγραμμα λίπανσης.
 • Τροφοπενίες καρποφόρων δέντρων και η αντιμετώπισή τους.
 • Ωρίμαση – Συγκομιδή - Διακίνηση Καρπών.
 • Στάδια της ωρίμασης, Κριτήρια καθορισμού της ημερομηνίας συγκομιδής.
 • Μέθοδοι συγκομιδής, Μέσα και εργαλεία συγκομιδής των καρπών.
 • Κριτήρια ποιότητας των καρπών, Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των καρπών.

Γ. Ειδικά θέματα Δενδροκομίας

 • Ειδικά θέματα λίπανσης – κλαδέματος – άρδευσης - φυτοπροστασίας:
 1. Μηλοειδών
 2. Πυρηνόκαρπων
 3. Ακρόδρυων
 4. Ελιάς
 5. Εσπεριδοειδών
 6. Συκιάς, Ακτινιδίου, Ροδιάς, Χαρουπιάς
 7. Τροπικών και Υπο-τροπικών ειδών.

Με την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους, θα πραγματοποιηθεί μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε οπωρώνα (Field day) για την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων!

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών