Σεμινάρια

Αλιεύματα: μεταποίηση, επεξεργασία, συντήρηση

Η παραγωγή αλιευμάτων υδατοκαλλιέργειας αποτελεί τον κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής με την μεγαλύτερη ανάπτυξη στη χώρα μας. Ωστόσο η μεταποίηση και επεξεργασία των παραγόμενων αλιευμάτων δεν έχει ακολουθήσει παρόμοια ανάπτυξη και βρίσκεται ακόμη σε «βρεφικό στάδιο».

Το σεμινάριο  είναι σχεδιασμένο ώστε να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση σε επίπεδο οικοτεχνίας ή βιοτεχνίας πάνω στην μεταποίηση ή/και επεξεργασία αλιευμάτων και προϊόντων αλιείας.  

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρώτη ύλη, δηλαδή την διάκριση των αλιευμάτων, τη σωστή συντήρηση για πρόληψη αλλοιώσεων, αλλά και την αξιολόγηση της φρεσκότητας. Σε συνδυασμό με τον ελάχιστο ανταγωνισμό που υπάρχει στο χώρο, καθίσταται ως μια πολύ ελκυστική επιχειρηματική πρόταση!

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Αναγνωρίζετε τα διάφορα αλιεύματα
 • Εκτιμάτε σωστά την φρεσκότητά τους
 • Συντηρείτε με ασφάλεια τα αλιεύματα
 • Σχεδιάζετε και να υλοποιείτε τα δικά σας προϊόντα μεταποιημένων ή τυποποιημένων αλιευμάτων
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τη μεταποίηση, επεξεργασία και συντήρηση αλιευμάτων. Παρουσιάζει τις τάσεις της αγοράς, τους τρόπους ανάπτυξης νέων προϊόντων, τις αδειοδοτήσεις και το σχεδιασμό χώρων παραγωγής. Επιπλέον ενημερώνει για τους τρόπους επεξεργασίας, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης παραπροϊόντων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες και ερασιτέχνες του κλάδου
 • Σε υποψήφιους επαγγελματίες τροφίμων
 • Σε νέους που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους εξασφαλίσουν νέες δυνατότητες εργασίας
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αναπτύξει τις γνώσεις του
 • Σε τεχνολόγους τροφίμων που θέλουν να εμπλουτίσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναλύονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Διάκριση των αλιευμάτων
 • Μορφολογία των ιχθύων
 • Συντήρηση και πρόληψη των αλλοιώσεων
 • Τρόποι αξιολόγησης φρεσκότητας των αλιευμάτων
 • Μέθοδοι κατάψυξης και απόψυξης
 • Κονσερβοποίηση αλιευμάτων
 • Αξιοποίηση των αποβλήτων
 • Ασφάλεια τροφίμων (Κίνδυνοι, Πρόσθετα τροφίμων, Ευρωπαϊκή νομοθεσία, Πρότυπα ποιότητας ISO22000:05/HACCP, ISO9001:08, ISO14001:04)
 • Μέθοδοι επεξεργασίας και συντήρησης και επίδραση αυτών στα συστατικά των τροφίμων (θερμική επεξεργασία, αφυδάτωση, ψύξη - κατάψυξη, ιονισμός, ζυμώσεις, κοινό μαγείρεμα).
 • Εξοικείωση με την εφοδιαστική αλυσίδα
 • Παρουσίαση συσκευασιών - Barcode.
 • Προοπτικές πώλησης και εξαγωγές.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών