Σεμινάρια

Προετοιμασία για τον Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση. 

Για την εισαγωγή στην ΕΣΔΔΑ οι υποψήφιοι, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας, ιδιώτες ή δημόσιοι υπάλληλοι, πρέπει να ανταποκριθούν με επιτυχία στις διαδικασίες του Εισαγωγικού Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται από ανεξάρτητη Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Το σεμινάριο (το οποίο υλοποιείται με την μέθοδο της εξ΄αποστάσεως κατάρτισης) έχει σχεδιαστεί από την "ΑΙΑΚΟΣ Εκπαιδευτικό Δίκτυο" και υλοποιείται με τη συνεργασία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Open Mellon. Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε με επιτυχία την πρόκληση του διαγωνισμού.

Η αποτελεσματική προετοιμασία των υποψηφίων, για την επιτυχή συμμετοχή τους στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - ΕΣΔΔΑ.

Στο διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης έχουν δικαίωμα συμμετοχής ιδιώτες αλλά και υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών , ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι υποψήφιοι για τον διαγωνισμό χρειάζεται:

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ (οποιασδήποτε Σχολής) ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.
 • Πτυχίο ξένης γλώσσας C2 (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά ή Ιταλικά ή ισπανικά), που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε τμήμα δύναται να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη.
 • Ειδικά για την εισαγωγή στον τμήμα ΟΕΥ (Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων) δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου με άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και μίας εκ των Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
 • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας στους συμμετέχοντες.

Θα ακολουθήσει η προκήρυξη για τον 28ο Εισαγωγικό διαγωνισμό για την ΕΣΔΔΑ με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή και προϋποθέσεις σε κάθε τμήμα.

Η προετοιμασία για τον εισαγωγικό διαγωνισμό στην ΕΣΔΔΑ εντάσσεται στην εκπαιδευτική μας δράση «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»
Σύνολο της προετοιμασίας 270 ώρες. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 εβδομάδες ή μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εισαγωγικού διαγωνισμού - Για το πρώτο στάδιο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διάρκεια της εκπαίδευσης ενδέχεται να διαφοροποιηθεί εάν η ημερομηνία του εισαγωγικού διαγωνισμού είναι πριν την λήξη των 10 εβδομάδων. Σε αυτή την περίπτωση θα διαφοροποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα.

Μέθοδος Υλοποίησης: Από Απόσταση (e-learning)

 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με μεθόδους ασύγχρονης εκπαίδευσης (180 ώρες), μελέτη διδακτικού υλικού.
 • Βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις (24 ώρες),
 • Σύγχρονη On-line τηλεκπαίδευσης (24 ώρες),
 • Εβδομαδιαίο Φόρουμ συζήτησης, ερωτήσεις – απαντήσεις - συζήτηση (20 ώρες)
  Διαγνωστικά ΤΕΣΤ και Προσομοιώσεις διαγωνισμού (20 ώρες)

ΠΩΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Α. Προκαταρκτικό ( ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ) (Γραπτή Δοκιμασία). Οι υποψήφια εξετάζονται σε 3 μαθήματα.

1) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
2) Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική
3) Γενικές Γνώσεις & Δεξιότητες (με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)

Από τις εξετάσεις στο στάδιο αυτό θα περάσουν στο Τελικό στάδιο o διπλάσιος αριθμός των τελικών εισακτέων. 

Β. Τελικό Στάδιο (ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ). Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά με γραπτή και προφορική δοκιμασία σε ΦΑΚΕΛΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Οι σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α από τη στιγμή της εισαγωγής τους στη σχολή, θεωρούνται δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με τα προβλεπόμενα μισθολογικά, ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώματα.

Αμείβονται κατά την διάρκεια της φοίτησης με το βασικό μισθό του Δημοσίου Υπαλλήλου. Ο χρόνος εκπαίδευσης (18 μήνες) αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και η φοίτηση ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Master).

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης , οι σπουδαστές διορίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι σε ανώτερες θέσεις του Δημοσίου που αναφέρονται μέσα στην προκήρυξη.