Σεμινάρια

Αστική Λαχανοκομία: πώς να καλλιεργήσω στον κήπο, στο μπαλκόνι, στο κτήμα

Παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλτε την παρακάτω φόρμα προκειμένου να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το πρόγραμμα "Αστική Λαχανοκομία: πώς να καλλιεργήσω στον κήπο, στο μπαλκόνι, στο κτήμα ". Όλα τα πεδία που επισημαίνονται με * είναι υποχρεωτικά.
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή και επεξεργασία από την Open Mellon A.E. των παραπάνω προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.