Νέα

Ο εκπαιδευτικός Οργανισμός Open Mellon Εκπαίδευση – Συμβουλευτική – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Α.Ε. με βάση την υπ’ αριθ. 5841/13-07-2015 απόφαση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Σχεδίου Κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2015 ‐ 1 ‐ EL01 ‐ KA104 ‐ 013468 στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ και ειδικότερα της Δράσης Κινητικότητας ΚΑ1 Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τίτλο «Δεξιότητες στην χρήση ψηφιακών εργαλείων (web 2.0) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων», προσκαλεί ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στις ομάδες κινητικότητας οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν για επιμόρφωση σε δομημένους κύκλους μαθημάτων (διάρκειας πέντε ημερών, έκαστος) στο εξωτερικό. Το εγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας 2015 ‐ 1‐ EL01‐ KA104 ‐ 013468 περιλαμβάνει την αποστολή και επιμόρφωση δυο ομάδων κινητικότητας σε Κύπρο και Ισπανία αντίστοιχα.

Δείτε συνημμένα την πρόσκληση

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι την 04/10/2015